Orelec - zapraszamy w Bieszczady!
WITAMY w ORELCU > WAŻNIEJSZE EPIZODY Z DZIEJÓW ORELCA > Bibliografia

Bibliografia

Źródła archiwalne:

 1. Akta Inspektora Szkolnego Leskiego, Archiwum Państwowe w Sanoku,Akta ISL sygn. 23 - 28, 30 – 37.
 2. Akta Kuratorium Okręgu Szkolnego, WAP Rzeszów, sygn. 63.
 3. Starostwo Powiatowe w Lesku, Spis ludności 1945. Zestawienie zbiorcze spisu ludności. WAP Rzeszów O. Sanok, Zesp. 64 sygn. 115, s. 32.
 4. Starostwo Powiatowe w Lesku, Spis rodzin z gminy Olszanica z siedzibą w Uhercach wytypowanych do repatriacji do USRR. WAP Rzeszów, O. Sanok, Zesp. 64, Teczka 97, karty 1 – 11.
 5. Starostwo Powiatowe w Lesku, Spis rodzin z gminy Olszanica z siedzibą w Uhercach wysiedlonych w ramach akcji „Wisła”, WAP Rzeszów, O. Sanok,Zesp. 64, Teczka 90, karta 264.
 6. Starostwo Powiatowe Leskie, Wykazy budynków poukraińskich wytypowanych na osadnictwo 1950, Archiwum Państwowe w Sanoku, Zespół 64 sygn. 80, karta 28.
 7. Starostwo Powiatowe Leskie, Protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące przejęcia majątków ziemskich wielkiej własności w latach 1946- 1948. WAP Rzeszów, Oddział w Sanoku, Zespół 64 sygn. 364
 8. Księgi metrykalne rzymsko – katolickiej parafii Uherce z lat 1784 –1945. Liber Copulatorum Uherce Parachialis 1872 – 1889 T. IV, s. 33.
 9. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7 (1886)

Opracowania:

 1. Czajkowski Jerzy, Łemkowie w historii i kulturze Karpat, T. 1 i 2,Sanok 1994.
 2. Estreicher Karol, Bibliografia polska XIX stulecia, T. VI.Dopełnienia (A-O), Kraków 1981.
 3. Fastnacht Adam, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340 – 1650,Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, Nr. 84, Wrocław 1962, s.40, 169.
 4. Gordon Jakub, Obrazki galicyjskie, Sanok. Nakładem Karola Pollaka1869.
 5. Kolberg Oskar, Sanockie – Krośnieńskie. Dzieła Wszystkie T. 49 – 51.
 6. Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu. T. III (pod red.Stanisława Cynarskiego), Rzeszów, Agencja Wydawnicza „Kraj” 1995.
 7. Kryciński Stanisław, Orelec, Przyczynki do dziejów wsi, „Połoniny”2004, Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidom Wschodnim, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2004, s. 44 – 51.
 8. Makarski Władysław, Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej,Lublin 1986 KUL.
 9. Misiło Eugeniusz,Akcja „Wisła”, Dokumenty, Archiwum Ukraińskie,Warszawa 1993, s. 411.
 10. Olszański Tadeusz Andrzej, Bieszczady 1918 – 1919, „Połoniny” 1984, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 1984.
 11. Paszport w Bieszczady, Wydanie V, Wydawnictwo Paulukiewicz i syn, Rzeszów 2005.
 12. Potocki Andrzej, Sto legend i opowieści bieszczadzkich, Rzeszów 1996, s. 43-44.
 13. Półćwiartek Józef, Zniszczenia ostatniego najazdu Tatarskiego w 1672 r. na obszarze ziemi sanockiej. Rocznik Historyczno-Archiwalny T. VII – VIII / 1994, s. 17 – 42.
 14. Przewodnik turystyczny Bieszczady. Pruszków 2000.
 15. Szelc Jan, Odbudowa szkolnictwa w Bieszczadach w latach 1944 – 1950. Praca magisterska napisana w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1978.
 16. Wywiad z Panem Władysławem Dobrowolskim z Orelca ur. w 1929 r. przeprowadzony w dniu30 IV 1989 r. przez nauczyciela historii Stanisława Orłowskiego. (maszynopis sporządzony na podstawie nagrania na taśmie magnetofonowej).
 17. Wywiad z Panem Robertem Fitkowskim z Orelca przeprowadzony w dniu 1 IX 2001 r. przez nauczyciela historii Stanisława Orłowskiego na temat leśnictwa i wsi Orelec w latach 60-tych XX w. (maszynopis sporządzony na podstawie nagrania na taśmie magnetofonowej).
 18. Wywiad z Panem Bronisławem Nawrockim ur. w 1933 r. w Orelcu przeprowadzony w dniu 5stycznia 2006 r. przez Stanisława Orłowskiego, emerytowanego nauczyciela historii.
 19. Wywiad z Panem Andrzejem Podgórskim z Orelca przeprowadzony w dniu 15 VIII 1991 r.przez nauczyciela historii Stanisława Orłowskiego (maszynopis sporządzony na podstawie nagrania na taśmie magnetofonowej).
 20. Wywiad z Panią Katarzyną Nawrocką ur. w 1937 r. z Orelca przeprowadzony w dniu 30 X1981 r. przez nauczyciela historii Stanisława Orłowskiego (maszynopis sporządzony na podstawie nagrania na taśmie magnetofonowej).
 21. Wywiad z Panią Marią Nawrocką z Orelca ur. w 1927 r. przeprowadzony w dniu 30 X 1981r. przez nauczyciela historii Stanisława Orłowskiego (maszynopis sporządzony na podstawie nagrania na taśmie magnetofonowej).
 22. Wywiad z Panem Tadeuszem Śnieżkiem, emerytowanym nauczycielem Szkoły Podstawowej w Orelcu na temat szkolnictwa po II wojnie światowej w Orelcu przeprowadzony 24VI 1981 r. przez Stanisława Orłowskiego (maszynopis sporządzony na podstawie nagrania).
 23. Wywiad z Panią Stefanią Wieczorek z Orelca przeprowadzony w dniu 10 IX 1980 r. przez nauczyciela historii Stanisława Orłowskiego (maszynopis sporządzony na podstawie nagrania).
 24. Wywiady z 7 mieszkańcami Orelca urodzonymi w okresie międzywojennym pragnącymi zachować anonimowość przeprowadzone przez Stanisława Orłowskiego, emerytowanego nauczyciela historii w latach 2004 - 2006
 25. Leokadia Witkowska-Żuk i Jarosław Paciorek, Kresowe stanowisko olszy zielonej Alnus Viridis DC na Michałowcu (Przedgórze Bieszczadzkie), W: Bioróżnorodność a synantropizacja zbiorowisk leśnych,Materiały Zjazdu Sesji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Arboretum Wirty 7 – 9 VI 2000 r., s. 76.
 26. Żyga Aleksander, Dubieckie spotkania z literaturą polską (W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej), Przemyśl 1969.
 27. Żyga Aleksander, Podkarpacie i Bieszczady w rymotwórstwie, „Wierchy” T. 37, Kraków1968.